Zmień kontrast strony Przejdź do treści
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Archiwum Państwowe w Rzeszowie - strona główna

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Dział Administracyjno-Gospodarczy (AG)

 1. Sprawy administracyjne i gospodarcze
 1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z administrowaniem i utrzymywaniem w należytym stanie użytkowanych budynków i pomieszczeń, zabezpieczanie przed pożarem i włamaniem,
 2. utrzymanie porządku i czystości posesji i pomieszczeń użytkowanych budynków,
 3. utrzymywanie w należytym stanie technicznym urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie budynków archiwalnych,
 4. dokonywanie z udziałem pracownika odpowiedzialnego za BHP i ochronę przeciwpożarową oraz społecznym inspektorem pracy przeglądów technicznych budynków i pomieszczeń, instalacji i urządzeń dla ustalenia niezbędnych potrzeb w zakresie prac remontowych,
 5. prowadzenie ewidencji budynków Archiwum,
 6. przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych, przedmiotów nietrwałych, bilansowanie wyników inwentaryzacyjnych, sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych inwentaryzacji,
 7. prowadzenie spraw związanych z działalnością inwestycyjną, (przygotowanie dokumentacji technicznej, kosztorysowej)
 8. opracowanie planów remontów kapitalnych i bieżących,
 9. organizowanie wykonawstwa na planowane roboty remontowe,
 10. przygotowywanie umów i organizowanie nadzoru technicznego nad realizowanymi remontami,
 11. obsługa dokumentacyjna i realizacja zamówień, zgodnie z prawem zamówień publicznych,
 12. usuwanie zgłoszonych przez komórki organizacyjne drobnych usterek,
 13. organizowanie wykonawstwa przeglądów, konserwacji i badań technicznych instalacji w budynkach Archiwum,
 14. administrowanie siecią komputerową,
 15. nadzór nad sprzętem komputerowym i pomoc informatyczna dla komórek organizacyjnych
 16. sporządzanie planów pracy i sprawozdań z działalności działu.
 1. Zaopatrzenie
 1. analiza rynku dostawców urządzeń, materiałów i usług biurowych na potrzeby realizowanych zakupów,
 2. realizacja zakupów inwestycyjnych i bieżących urządzeń i sprzętu
 3. realizacja zakupów przedmiotów nietrwałych i materiałów dla potrzeb komórek organizacyjnych
 4. organizacja dostaw urządzeń i materiałów.
 1. Sprawy kadrowe
 1. prowadzenie dokumentacji i ewidencji pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. sporządzanie sprawozdań i statystyki pracowniczej,
 3. realizowanie procedury naboru pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. wykonywanie czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z pracownikiem Archiwum oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy,
 5. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem pracowników, 
 6. załatwianie spraw dotyczących nagród i odznaczeń,
 7. wydawanie legitymacji pracowniczych i ubezpieczeniowych, świadectw pracy i zaświadczeń na podstawie posiadanych dokumentów,
 8. załatwianie spraw z zakresu dyscypliny pracy, prowadzenie ewidencji obecności pracowników i wykorzystanych urlopów,
 9. załatwianie formalności związanych z wyjazdami służbowymi pracowników,
 10. obsługa środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 11. organizacja i koordynacja staży i praktyk organizowanych w Archiwum.
 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 1. kontrola warunków pracy w Archiwum, oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. sporządzanie i przedstawianie dyrektorowi Archiwum rocznych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć organizacyjnych mających na celu zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 3. prowadzenie rejestru wypadków oraz przechowywanie dokumentacji wypadkowej i innej niezbędnej dokumentacji, sporządzanie i przedstawianie dyrektorowi Archiwum rocznych analiz i ocen wypadkowości,
 4. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz prowadzenie dokumentacji w ustalonym zakresie,
 5. udzielanie wstępnego instruktażu bhp, organizacja szkoleń bhp,
 6. udział w pracach komisji doraźnych zajmujących się problematyką bhp,
 7. zaznajamianie się z obowiązującymi przepisami i informowanie o nich dyrekcję i kierowników komórek organizacyjnych.
 1. Ochrona przeciwpożarowa
 1. sporządzanie i przedstawianie dyrektorowi Archiwum rocznych analiz stanu ochrony przeciwpożarowej zawierających propozycje w zakresie kierunków działania dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego,
 2. sprawowanie kontroli nad właściwą pracą urządzeń p.poż., instalacji samoczynnego wykrywania pożaru, łączności telefonicznej oraz czuwanie nad prawidłowym oznakowaniem i utrzymaniem dróg ewakuacyjnych,
 3. przeprowadzenie okresowych kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej oraz opracowanie i przedkładanie wniosków odnośnie stwierdzonych nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym,- instruowanie pracowników w zakresie zapobiegania pożarom i zwalczania pożarów, - prowadzenie dokumentacji w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego Archiwum.
 1. Obsługa sekretarsko-kancelaryjna (Sekretariat/Kancelaria)
 1. przyjmowanie korespondencji Archiwum i przedstawianie jej dyrektorowi lub upełnomocnionej przez niego osobie do wglądu i dekretacji,
 2. przekazywanie zadekretowanej korespondencji do poszczególnych komórek organizacyjnych,
 3. obsługa komórek organizacyjnych Archiwum w zakresie przyjmowania i rozdziału wszelkiego rodzaju korespondencji,
 4. rejestrowanie spraw w spisach spraw (jeżeli nie należy to do kompetencji pracowników odpowiedzialnych za merytoryczne i formalne załatwienie sprawy), a także gromadzenie i przechowywanie akt spraw załatwionych przez Archiwum lub w zakresie wyznaczonym przez dyrektora,
 5. przygotowywanie korespondencji do wysłania i jej ekspedycja,
 6. prowadzenie rejestru przesyłek poleconych,
 7. obsługa centrali telefonicznej, faksu i poczty elektronicznej,
 8. przejmowanie interesantów i udzielanie im informacji, a w razie potrzeby - kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych,
 9. prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych i wewnętrznych,
 10. przechowywanie korespondencji załatwianej bezpośrednio przez dyrektora,
 11. rejestracja i przechowywanie zarządzeń wewnętrznych,
 12. pisanie protokołów i notatek służbowych w zakresie ustalonym przez dyrektora,
 13. prowadzenie archiwum zakładowego, zgodnie z instrukcją archiwalną,
 14. obsługa uroczystości i gości.
 1. Sprawy obronne i ochrona informacji niejawnych
 1. realizacja zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. przygotowanie warunków do funkcjonowania Archiwum na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny,
 3. opracowywanie rocznych planów do działalności obronnej Archiwum,
 4. realizowanie prac reklamacyjnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny w odniesieniu do pracowników Archiwum,
 5. wykonywanie zadań obrony cywilnej,
 6. organizowanie szkolenia obronnego, w tym dla osób funkcyjnych struktur obronnych Archiwum,
 7. wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania kryzysowego Archiwum
 8. wykonywanie czynności w zakresie pełnomocnika do spraw informacji niejawnych,
 9. prowadzenie obsługi kancelaryjnej pism zawierających informację niejawną (ewidencja i obieg pism),
 10. zabezpieczenie dokumentacji niejawnej.
ARCHIWUM PADNDEMII
Nowy budynek
Archiwa Rodzinne Niepodległej
Szukaj w Archiwach
Kultura Dostępna
Inicjatywa Obywatel
1050 Rocznica Chrztu Polski
Serwis Służby Cywilnej
Archiwum Państwowe w Rzeszowie: Czytelnia akt czynna: Oddział w Sanoku:

ul. Władysława Warneńczyka 57
35-612 Rzeszów
Tel: 17 230 48 08, 17 230 48 18
Fax: 17 230 48 28
 

Nr rachunku bankowego:
51 1010 1528 0025 2522 3100 0000

Mapa dojazdowa
Formularz kontaktowy

poniedziałek-czwartek: 8.00-15.00
piątek: 8.00-17.00

 

 

ul. Sadowa 32
38-500 Sanok
Telefon: 13 463 19 99

Czytelnia akt czynna:
poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00

 

 

Copyright © 2020 Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Realizacja strony WWW Zdzislowicz.pl

Odwiedzin: 1081276