Zmień kontrast strony Przejdź do treści
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Archiwum Państwowe w Rzeszowie - strona główna

Jesteś w: » Cennik Usług
 • Archiwum Państwowe w Rzeszowie - strona główna
 • Archiwum Państwowe w Rzeszowie - mapa strony
 • Archiwum Państwowe w Rzeszowie - dane kontaktowe

Cennik Usług

Cennik usług archiwalnych
w Archiwum Państwowym w Rzeszowie

 

§ 1
Zakres i zasady realizacji usług archiwalnych

 1. Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zwane dalej Archiwum, świadczy odpłatne usługi w zakresie:

 • sporządzania kopii materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej (kserokopie, wydruki komputerowe, kopie cyfrowe – fotografie i skany),

 • sporządzania odpisów (wypisów),

 • wykonywania poszukiwań (kwerend) informacji w dokumentacji i bazach danych,

 • przechowalnictwa dokumentacji niearchiwalnej,

 • sporządzenie kopii ze zbiorów bibliotecznych.

 1. Usługi o których mowa w pkt. 1 świadczone są z dokumentacji i księgozbioru znajdującego się w posiadaniu Archiwum.

 1. Do działalności usługowej Archiwum nie zalicza się :

 • wydawania zaświadczeń i uwierzytelnionych kopii, odpisów lub wypisów, mających w obrocie prawnym rangę zaświadczenia

 • czynności z zakresu bezpłatnego udostępniania materiałów archiwalnych, w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ((Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.);

 • sporządzania w jednym egzemplarzu wypisów, odpisów i reprodukcji dokumentów dla potrzeb organów władzy publicznej, pod warunkiem, że:

  • zamawiający określi sprawę z zakresu swojej właściwości, do której załatwienia wymienione reprodukcje (odpisy, wypisy) są niezbędne, a także wskaże poszczególne dokumenty objęte zamówieniem, albo

  • zamawiający jest ustawowo upoważniony do zbierania określonych kategorii danych bez związku ze sprawami indywidualnymi:

 • wyszukiwania dokumentów dla potrzeb organów władzy publicznej, z zastrzeżeniem, że Archiwum nie wykonuje przy tym zadań ciążących na zamawiającym, a także pod warunkiem, że zamawiający określi sprawę z zakresu swojej właściwości, do której załatwienia zaznajomienie się z treścią wskazanych dokumentów jest potrzebne,
 1. Kopie oraz odpisy zamawiane do własnych celów urzędowych przez organy władzy publicznej są limitowane - do 10 dokumentów (kopie, odpisy, wypisy) w odniesieniu do określonej sprawy, zaś za dalsze dokumenty kopiowane w tej samej sprawie traktowane są, jako usługa. Limitu kopii nie stosuje się w odniesieniu do sądów, organów prokuratury i polskich urzędów konsularnych.

 1. W sprawach wydawania zaświadczeń oraz równorzędnych z nimi dokumentów (uwierzytelnionych kopii lub odpisów) przeznaczonych do obrotu prawnego archiwa mogą kwalifikować wyszukiwanie dokumentów jako mające charakter usługi i pobierać przychody z tego tytułu – o ile wnioskodawca nie jest w stanie wskazać wystawcy bądź przybliżonego (z dokładnością do jednego roku) czasu powstania określonego przezeń dokumentu albo innych danych niezbędnych do identyfikacji dokumentu, a ich ustalenie przez Archiwum wymaga znacznego nakładu pracy.

 1. Kopie oraz odpisy zamawiane do własnych celów urzędowych przez obce przedstawicielstwa w Polsce wykonywane są na ogólnych zasadach podanych w niniejszym zarządzeniu, chyba że umowy międzynarodowe lub ustawy stanowią inaczej.

 1. Usługi wykonywane w ramach współpracy - archiwalnej, naukowej, wystawienniczej - pomiędzy Archiwum Państwowym w Rzeszowie a instytucjami publicznymi krajowymi i zagranicznymi wykonywane są na zasadach regulowanych porozumieniami o współpracy.

§ 2
Koszty usług archiwalnych i zasady płatności

 1. Opłata wstępna za usługę zlecaną drogą korespondencyjną wynosi 60 zł. Wysokość pozostałych opłat zawarta jest tabelach opłat, które stanowią załącznik do niniejszego cennika.
  Prosimy nie wpłacać opłaty wstępnej bez informacji ze strony Archiwum!

 1. Opłata, o której mowa w pkt. 1 nie dotyczy usług wykonywanych na potrzeby emerytalno-rentowe.

 1. Wysokość opłaty ponoszonej przez zleceniodawcę z tytułu uwierzytelnienia dokumentu regulują odrębne przepisy.

 1. Zleceniodawca ponosi wszelkie koszty dodatkowe związane z wykonaniem usługi (opłaty bankowe, opłaty pocztowe, koszty przesyłki, inne).

 1. Należności za usługę należy regulować w formie bezgotówkowej - przelewem lub przekazem na wskazany rachunek bankowy.

§ 3
Zlecanie i odbiór usług archiwalnych

 1. Usługę archiwalne zlecać można bezpośrednio – w siedzibie Archiwum, lub drogą korespondencyjną – pocztą tradycyjną lub elektroniczną (e-mail).

 1. Usługi archiwalne zlecane bezpośrednio – z wyłączeniem usług realizowanych w związku z wydawaniem zaświadczeń i równorzędnych z nimi dokumentów – świadczone są na podstawie zamówienia złożonego dyżurnemu pracowni naukowej. Sposób składania zamówienia regulują odrębne przepisy.

 1. Usługi archiwalne zamawiane drogą korespondencyjną realizowane są na podstawie zlecenia klienta zawierającego jego dokładne dane, adres fizyczny oraz zobowiązanie do pokrycia wszelkich należności związanych z ich wykonaniem.

 1. Usługi zlecane drogą korespondencyjną wykonuje się po wpłaceniu przez zleceniodawcę na wskazany rachunek opłaty wstępnej, która jest zaliczana w poczet należności za usługę. W przypadku negatywnego rezultatu poszukiwań archiwalnych lub rezygnacji z wykonania usługi po jej rozpoczęciu opłata wstępna stanowi ekwiwalent za wykonaną pracę i nie podlega zwrotowi.

 1. Przedmiot usługi (kopię, odpis, wypis, itp.) wydaje się zleceniodawcy po stwierdzeniu wpłacenia przez niego pełnej kwoty za usługę.

 

Tabele opłat za usługi archiwalne

 1. Kopiowanie i drukowanie komputerowe
Rodzaj czynności

Format

Opłata (PLN)

Wykonanie 1 strony kserokopii

 

 • Kserokopie czarno-białe dokumentu
A4

2

 • Kserokopie czarno-białe dokumentu

A3

4

 • Kserokopie barwne dokumentu

A4

5

 • Kserokopie czarno-białe wydawnictwa

A4

1

Wykonanie 1 strony kopii cyfrowej

 

 • Skan dokumentu

< A3

8

 • Skan dokumentu

> A3

16

 • Skan w formacie djvu

-

10

 • Kopia cyfrowa dokumentu zdigitalizowanego

-

2

Wykonanie 1 strony wydruku komputerowego

 

 • Wydruk czarno-biały

A4

2

 • Wydruk czarno-biały

A3

4

 • Wydruk kolorowy
A4

5

 
 1. Wykonywanie odpisów i wypisów

Rodzaj czynności

Format

Opłata (PLN)

Sporządzenie 1 strony odpisu/wypisu

 

 • Sporządzanie odpisów/wypisów z maszynopisów

A4

15

 • Sporządzanie odpisów/wypisów z rękopisów

A4

25

 1. Poszukiwania archiwalne

Rodzaj czynności

Opłata (PLN)

Wykonanie 1 godziny kwerendy

 

 • Kwerendy w materiałach archiwalnych

30

 • Kwerendy w bazach danych

10

 1. Wykonywanie kopii i odpisów do celów emerytalno-rentowych

Rodzaj czynności

Opłata (PLN)

Kserokopiowanie

 

 • Wykonanie kopii świadectwa pracy formatu A4

17

 • Wykonanie kopii, z zastrzeżeniem pkt. 3, innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia

4

 • Wykonanie kopii każdej karty kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej lub strony listy płac

4

Odpisy

 

 • Sporządzenie odpisu świadectwa pracy, za każdą rozpoczętą stronę

35

 • Sporządzenie odpisu innego niż świadectwa pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia, za każdą rozpoczętą stronę

8

 • Sporządzenie odpisu skróconego wysokości zarobków na podstawie listy płac, za każdą pozycję zestawienia (kwotę wynagrodzenia rocznego albo za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku

4

Opłata łączna od jednorazowo złożonego zamówienia

≤ 200

 1. Przechowalnictwo dokumentacji o czasowym okresie przechowywania

Rodzaj czynności

Kategoria

Opłata (PLN)

Przechowanie 1 mb. dokumentacji

 

 • Dokumentacja niearchiwalna

B50

negocjowana

 • Dokumentacja niearchiwalna

B25

negocjowana

 • Dokumentacja niearchiwalna

B10

negocjowana

 • Dokumentacja niearchiwalna

B5

negocjowana

 • Dokumentacja niearchiwalna

B3

negocjowana

 

Nowy budynek
Archiwa Rodzinne Niepodległej
Szukaj w Archiwach
Kultura Dostępna
Inicjatywa Obywatel
1050 Rocznica Chrztu Polski
Serwis Służby Cywilnej
Archiwum Państwowe w Rzeszowie: Czytelnia akt czynna: Oddział w Sanoku:

ul. Władysława Warneńczyka 57
35-612 Rzeszów
Tel: 17 230 48 08, 17 230 48 18
Fax: 17 230 48 28
 

Nr rachunku bankowego:
51 1010 1528 0025 2522 3100 0000

Mapa dojazdowa
Formularz kontaktowy

poniedziałek-czwartek: 8.00-15.00
piątek: 8.00-17.00

 

 

ul. Sadowa 32
38-500 Sanok
Telefon: 13 463 19 99

Czytelnia akt czynna:
poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00

 

 

Copyright © 2020 Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Realizacja strony WWW Zdzislowicz.pl

Odwiedzin: 1018031