Zmień kontrast strony Przejdź do treści
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Archiwum Państwowe w Rzeszowie - strona główna

Jesteś w: » Cennik Usług
 • Archiwum Państwowe w Rzeszowie - strona główna
 • Archiwum Państwowe w Rzeszowie - mapa strony
 • Archiwum Państwowe w Rzeszowie - dane kontaktowe

Cennik Usług

Cennik usług świadczonych w Archiwum Państwowym w Rzeszowie

§ 1
Zakres i zasady realizacji usług archiwalnych

 1. Archiwum Państwowe w Rzeszowie wykonuje usługi archiwalne w zakresie wyszukiwania informacji i danych zawartych w materiałach archiwalnych, przetwarzania tych informacji i danych, a także sporządzania wyciągów, wypisów, odpisów albo odwzorowań wizualnych bądź dźwiękowych tych materiałów, włącznie z metadanymi odwzorowań cyfrowych.
 2. Usługi o których mowa w pkt. 1 świadczone są z zasobu i księgozbioru znajdującego się w posiadaniu Archiwum.
 3. Do działalności usługowej Archiwum nie zalicza się :
 • wydawania zaświadczeń i uwierzytelnionych kopii, odpisów lub wypisów, mających w obrocie prawnym rangę zaświadczenia,
 • czynności z zakresu bezpłatnego udostępniania materiałów archiwalnych, w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);
 • sporządzania w jednym egzemplarzu wypisów, odpisów i reprodukcji dokumentów dla potrzeb organów władzy publicznej, pod warunkiem, że:
  • zamawiający określi sprawę z zakresu swojej właściwości, do której załatwienia wymienione reprodukcje (odpisy, wypisy) są niezbędne, a także wskaże poszczególne dokumenty objęte zamówieniem, albo
  • zamawiający jest ustawowo upoważniony do zbierania określonych kategorii danych bez związku ze sprawami indywidualnymi;
 • wyszukiwania dokumentów dla potrzeb organów władzy publicznej, z zastrzeżeniem, że Archiwum nie wykonuje przy tym zadań ciążących na zamawiającym, a także pod warunkiem, że zamawiający określi sprawę z zakresu swojej właściwości, do której załatwienia zaznajomienie się z treścią wskazanych dokumentów jest potrzebne;
 1. Kopie oraz odpisy zamawiane do własnych celów urzędowych przez organy władzy publicznej są limitowane - do 10 stron dokumentów (kopie, odpisy, wypisy) w odniesieniu do określonej sprawy, zaś za dalsze dokumenty kopiowane w tej samej sprawie traktowane są, jako usługa. Limitu kopii nie stosuje się w odniesieniu do sądów, organów prokuratury i polskich urzędów konsularnych.
 2. W sprawach wydawania zaświadczeń oraz równorzędnych z nimi dokumentów (uwierzytelnionych kopii lub odpisów) przeznaczonych do obrotu prawnego Archiwum może kwalifikować wyszukiwanie dokumentów jako mające charakter usługi i pobierać przychody z tego tytułu – o ile wnioskodawca nie jest w stanie wskazać wystawcy bądź przybliżonego (z dokładnością do jednego roku) czasu powstania określonego przezeń dokumentu albo innych danych niezbędnych do identyfikacji dokumentu, a ich ustalenie przez Archiwum wymaga znacznego nakładu pracy.
 3. W przypadkach, gdy realizacja zamówienia złożonego przez organ władzy publicznej pociąga za sobą znaczne koszty, Archiwum uzgadnia z zamawiającym pokrycie przezeń całości lub części niezbędnych nakładów.
 4. Kopie oraz odpisy zamawiane do własnych celów urzędowych przez obce przedstawicielstwa w Polsce wykonywane są na ogólnych zasadach podanych w niniejszym zarządzeniu, chyba że umowy międzynarodowe lub ustawy stanowią inaczej.
 5. Usługi wykonywane w ramach współpracy - archiwalnej, naukowej, wystawienniczej - pomiędzy Archiwum Państwowym w Rzeszowie a instytucjami publicznymi krajowymi i zagranicznymi wykonywane są na zasadach regulowanych porozumieniami o współpracy.
 6. Archiwum może odmówić wykonania kopii materiału archiwalnego jeśli nie pozwala na to jego stan fizyczny albo jego wykonanie nie leży w możliwościach technicznych i organizacyjnych Archiwum.

§ 2
Zlecanie i odbiór usług archiwalnych

 1. Usługi archiwalne zlecać można bezpośrednio – w siedzibie Archiwum lub drogą korespondencyjną – pocztą tradycyjną, elektroniczną (e-mail) oraz poprzez platformę EPUAP.
 2. Usługi archiwalne zlecane bezpośrednio – z wyłączeniem usług realizowanych w związku z wydawaniem zaświadczeń i równorzędnych z nimi dokumentów – świadczone są na podstawie zamówienia złożonego dyżurnemu czytelni akt. Sposób składania zamówienia regulują odrębne przepisy.
 3. Usługi archiwalne zamawiane drogą korespondencyjną realizowane są na podstawie zlecenia klienta zawierającego jego dokładne dane, adres fizyczny oraz zobowiązanie do pokrycia wszelkich należności związanych z ich wykonaniem.
 4. Przedmiot usługi (kopię, odpis, wypis, itp.) wydaje się zleceniodawcy po stwierdzeniu wpłacenia przez niego pełnej kwoty za usługę.

§ 3
Koszty usług archiwalnych i zasady płatności

 1. Zleceniodawca ponosi wszelkie koszty dodatkowe związane z wykonaniem usługi (opłaty bankowe, opłaty pocztowe, koszty przesyłki, itp.).
 2. Należności za usługę należy regulować w formie bezgotówkowej - przelewem lub przekazem na wskazany rachunek bankowy.
 3. Wysokość opłaty ponoszonej przez zleceniodawcę z tytułu uwierzytelnienia dokumentu regulują odrębne przepisy.
 4. Ustala się następujące ceny za usługi archiwalne:

l.p.

Rodzaj

usługi

Jednostka

miary

 1. cecha
 1. cecha
 1. cecha

Cena

(zł)

 1.  

wyszukiwanie informacji i danych

(kwerendy)

0,5h

(każde rozpoczęte)

maszynopis, druk

język polski

---

20,00

 1.  

rękopis

---

25,00

 1.  

maszynopis, druk

język obcy

---

25,00

 1.  

rękopis

---

30,00

 1.  

kopia kserograficzna, wydruk kopii cyfrowej lub klatki mikrofilmu

szt.

format A4

monochromatyczna

---

1,00

 1.  

format A3

---

1,50

 1.  

format A4

wielobarwna

---

3,00

 1.  

format A3

---

4,00

 1.  

kopia cyfrowa

(skan lub fotografia)

 

szt.

 

z formatu do A3

 300 ppi

z oryginału

2,00

 1.  

 600 ppi

3,00

 1.  

z formatu od A3 do A1

---

10,00

 1.  

---

do 300 ppi

z kopii cyfrowej

0,00

 1.  

z mikrofilmu

---

1 klatka

1,00

 1.  

odpis materiału arch.

1 strona –

1800 znaków ze

spacjami

(każda rozpoczęta)

maszynopis, druk

język polski

---

20,00

 1.  

rękopis

30,00

 1.  

maszynopis, druk

język obcy

30,00

 1.  

rękopis

40,00

 1.  

nagranie dźwiękowe

1 min.

(każda rozpoczęta)

---

---

z oryginału

5,00

z kopii cyfrowej

0,00

§ 4

Dokumentacja osobowo-płacowa o czasowym okresie przechowywania

 1. Z dokumentacji o czasowym okresie przechowywania wykonywane są odpisy, wypisy i kserokopie, na zasadach określonych w art. 16 ust. 2a i art. 51o ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz. U. z 2005 r. Nr 28, poz. 240).
 2. Łączna opłata od jednorazowego zamówienia nie może przekroczyć 200 zł.
 3. Ustala się następujące ceny za odpisy, kopie i wypisy z dokumentacji osobowo-płacowej:

Lp.

Opis usługi

Cena (zł)

1.

Za sporządzenie kopii świadectwa pracy

17,00

2.

Za sporządzenie kopii innego, z zastrzeżeniem pkt. 3, innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia

4,00

3.

Za sporządzenie kopii każdej karty kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej albo strony listy płac

4,00

4.

Za sporządzenie odpisu świadectwa pracy, za każdą rozpoczętą stronę

35,00

5.

Za odpis innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia, za każdą rozpoczętą stronę

8,00

6.

Za sporządzenie odpisu skróconego wysokości zarobków na podstawie list płac, za każdą pozycję zestawienia (kwotę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku)

4,00


 

ARCHIWUM PADNDEMII
Nowy budynek
Archiwa Rodzinne Niepodległej
Szukaj w Archiwach
Kultura Dostępna
Inicjatywa Obywatel
1050 Rocznica Chrztu Polski
Serwis Służby Cywilnej
Archiwum Państwowe w Rzeszowie: Czytelnia akt czynna: Oddział w Sanoku:

ul. Władysława Warneńczyka 57
35-612 Rzeszów
Tel: 17 230 48 08, 17 230 48 18
Fax: 17 230 48 28
 

Nr rachunku bankowego:
51 1010 1528 0025 2522 3100 0000

Mapa dojazdowa
Formularz kontaktowy

poniedziałek-czwartek: 8.00-15.00
piątek: 8.00-17.00

 

 

ul. Sadowa 32
38-500 Sanok
Telefon: 13 463 19 99

Czytelnia akt czynna:
poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00

 

 

Copyright © 2020 Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Realizacja strony WWW Zdzislowicz.pl

Odwiedzin: 1108469